دوره های آموزشی ویژه حرفه ای

دوره های آموزشی ویژه حرفه ای دوره های آموزشی متافیزیک هستند که به صورت ویژه و حرفه ای تهیه شده اند. شرکت کنندگان در این دوره ها میبایست لبتدا به عضویت علی لند در آمده و سپس با ورود به این صفحه دوره مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس اقدام به شرکت در این دوره های آموزشی متافیزیک کنند. دوره های آموزشی متافیزیک در این بخش به صورت ترمی / جلسه ای هستند.

 • ALILAND

  دوره آموزشی پاکسازی ذهن و تغییر باورها و عادات منفی در ۲ ماه!

  60 روز
  همه سطوح
  8 درس
  0 آزمون
  21 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره آموزشی رویای آگاهانه – آموزش رویای شفاف

  70 هفته
  همه سطوح
  7 درس
  0 آزمون
  73 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره آموزشی جلوگیری از نفوذ به خواب

  7 روز
  همه سطوح
  1 درس
  0 آزمون
  41 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره سه گانه آموزش نیروی چی (ترم سوم – آخر)

  100 روز
  همه سطوح
  10 درس
  0 آزمون
  153 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره سه گانه آموزش نیروی چی (ترم دوم)

  50 روز
  همه سطوح
  10 درس
  0 آزمون
  162 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره سه گانه آموزش نیروی چی (ترم اول)

  50 روز
  همه سطوح
  10 درس
  0 آزمون
  220 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره آموزشی نفوذ به خواب دیگران

  10 هفته
  همه سطوح
  8 درس
  0 آزمون
  798 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره آموزشی فوق حرفه ای فعال سازی چشم سوم

  90 روز
  همه سطوح
  10 درس
  0 آزمون
  422 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره آموزشی قطعی غلبه بر ترس, استرس و اضطراب

  90 روز
  همه سطوح
  10 درس
  0 آزمون
  142 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره آموزشی ذهن خوانی حرفه ای

  10 هفته
  همه سطوح
  8 درس
  0 آزمون
  170 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره آموزشی تقویت تصویر سازی ذهنی

  30 روز
  همه سطوح
  5 درس
  0 آزمون
  341 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره آموزشی کارآفرینان موفق

  15 هفته
  همه سطوح
  16 درس
  0 آزمون
  59 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره آموزشی حرفه ای پرواز روح به زبان بسیار ساده

  10 هفته
  همه سطوح
  8 درس
  0 آزمون
  125 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…
 • ALILAND

  دوره آموزشی فوق حرفه ای شیفتینگ – آموزش شیفتینگ

  10 هفته
  همه سطوح
  7 درس
  0 آزمون
  178 دانشجو
  [vc_row][vc_column][vc_column_text css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23020c12%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%224px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23020c12%22%7D%7D"] توجه: درصورتی که این دوره را با موبایل باز کرده اید دکمه ثبت…