به بخش پرداخت ریالی و ارزی علی لند خوش آمدید!
لطفا با توجه به نوع پرداخت خود یکی از روش های پرداخت را انتخاب کنید.
در صورتی که داخل کشور (ایران) هستید پرداخت ریالی و در صورتی که مقیم خارج کشور هستید پرداخت ارزی را انتخاب کنید: